Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Παπαθεοδούλου Αντώνης .